Početak » Kampovi » “ZDRAVKO” dečiji letnji kamp na Kopu

“ZDRAVKO” dečiji letnji kamp na Kopu

Dečiji letnji kamp „Zdravko“ predstavlja program fizičke aktivnosti namenjen deci sa viškom kilograma uzrasta I-IV razreda. Kamp pruža optimalne uslove za promovisanje obrazaca fizičke aktivnosti i sticanje zdravih navika u ishrani.

U strukturi „novog morbiditeta“ mlade populacije u savremenim društvima prekomerna telesna masa i gojaznost, pored zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, poremećaja reproduktivnog zdravlja, povreda i nasilja, predstavlja vodeći uzrok oboljevanja. Redovna fizička aktivnost treba da bude sastavni deo svakodnevnog života u kombinaciji sa pravilnom ishranom. Tokom perioda rasta i razvoja, a naročito tokom adolescencije, fizička aktivnost igra važnu ulogu u fizičkom, socijalnom i mentalnom razvoju.

Dva glavna principa u planiranju fizičke aktivnosti dece i adolescenata sa prekomernom telesnom masom ili gojaznošću su: stvaranje pozitivnih iskustava kroz različite oblike fizičke aktivnosti i uključivanje fizičke aktivnosti u svakodnevni život.

Opšte smernice za planiranje fizičke aktivnosti dece i adolescenata sa prekomernom telesnom masom ili gojaznošću obuhvataju: dnevnu učestalost, umeren do energičan intezitet, trajanje 60 i više minuta dnevno, postepeno povećanje od 10% nedeljno i kao obavezni dodatak smanjenje sedaternih aktivnosti (TV, PC, Internet) u slobodnom vremenu na manje od dva sata dnevno.

Najčešće preporuke u planiranju fizičke aktivnosti dece i adolescenata sa prekomernom telesnom masom ili gojaznošću su da epizode vežbanja treba da traju najmanje 15 minuta, a najveći deo treba da budu aerobne aktivnosti. Međutim, višak telesne mase deluje kao otežavajući faktor tokom aerobnih fizičkih aktivnosti umerenog do visokog intenziteta (npr. trčanje i sportovi sa loptom), a pored toga povećavaju rizik od nastanka oštećenja mišićnoskeletnog sistema koji se klasifikuju kao sindromi preopterećenja. Zbog toga se poslednjih godina preporučuje trening snage, kao vrsta vežbanja koji omogućava ovoj zdravstveno-rizičnoj grupi da se istakne i time pokazuje potencijalno pozitivno delovanje na njihovo fizičko i psihičko zdravlje. Pozitivna socijalna iskustva gojaznih mladih osoba tokom treninga snage mogu da povećaju njihove individualne sposobnosti samokontrole, samopoštovanje i unutrašnju motivaciju za vežbanje.

Zvanični sajt: ZDRAVKO letnji kamp

Hotel “Srebrna lisica”

15.07. – 24-07.2018.
13.08. – 22.08.2018.

Promo cena 29.900 dinara za prijave do 31.04.2018.

9 razloga zbog za 9 aktivnih letnjih dana na Kopaoniku:

  1. Fizička aktivnost prilagođena interesovanjima i mogućnostima
  2. Učenje osnovnih smernica o zdravoj ishrani
  3. Druženje, zabava, sticanje novih prijatelja
  4. Vežbanje sa vršnjacima sličnih motoričkih sposobnosti
  5. Upoznavanje sa novim igrama i manje zastupljenim sportskim aktivnostima
  6. Brojne aktivnosti u prirodi
  7. Stvaranje pozitivnih iskustava kao motivacije za dalje fizičke aktivnosti
  8. Prijatni ambijent Nacionalnog parka
  9. Učinite letnji raspust drugačijim

„Optimum sport Niš“ je ogranak sportskog udruženja „Optimus Physicus“ sa sedištem u Beogradu i delovanjem na području Republike Srbije. „Optimus Physicus“ je osnovan radi ostvarivanja sportskih ciljeva i interesa njegovih članova u oblasti naučnog i stručnog rada u sportu u sportskoj grani fitnes i sportskoj oblasti sportska rekreacija (sport za sve, rekreativni sport, masovni sport).

Ciljevi „Optimum sport Niš“ su zalaganje za korišćenje naučnih dostignuća kao platforme za razvoj i unapređenje sporta i fizičkih aktivnosti, razvoj i unapređenje sporta i sportskog treninga, stručna podrška razvoju sportske medicine i sportske rehabilitacije, stručna podrška razvoju sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, itd.

„Optimum sport Niš“ zadatke ostvaruje putem sledećih delatnosti: periodično praćenje fizičkih sposobnosti sportista, rekreativaca i rekonvalescenata različite starosne dobi (deca, omladina i odrasli), procena trenutnog nivoa i praćenje uspešnosti primenjenih trenažnih procedura kod dece, omladine i sportista, savetodavna uloga, itd.

Stručni rad u „Optimum sport Niš“ obavljaju isključivo sportski stručnjaci i naučni radnici koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sportu i opštim pravnim aktima sportskog udruženja „Optimus Physicus“ sa sedištem u Beogradu.

Dragan Radovanović

doktor medicinskih nauka, redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu i specijalista medicine sporta

Biografija
Europass CV

Aleksandar Ignjatović

vanredni profesor Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Biografija
Europass CV