Početak » Kongresi » ERS 2020 – Congress of the European Rhinologic Society in collaboration with ISIAN and IRS

ERS 2020 – Congress of the European Rhinologic Society in collaboration with ISIAN and IRS

Solun, Grčka

21-25. jun 2020.

Thessaloniki Concert Hall

https://ers-isian2020.com/

Solun, 21-25.06.2020. – 4 noći, 6 dana

Program putovanja

1.dan 20.06.2020. Sastanak putnika oko 21:30h na velikom parkingu u bloku 42. Polazak iz Beograda u 22h. Iz Niša polazak sa parkinga kod Tempa u 01h. Noćna vožnja kroz Srbiju, Severnu Makedoniju i Grčku sa kraćim pauzama za odmor i granične formalnosti.

2.dan 21.06.2020. Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Smeštaj u odabrani hotel 4* u Solunu. Slobodno vreme za odmor i kongresne aktivnosti.
Večera u hotelu. Noćenje.

3-5.dan Doručak u hotelu. Slobodno vreme za kongresne aktivnosti. Večera. Noćenje.

6.dan 02.06.2019. Doručak u hotelu. Završetak kongresnih aktivnosti.

Odjavljivanje iz hotela i polazak za Beograd sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

* Napomena: Postoji mogućnost organizovanja fakultativnih izleta ( grčko veče, Meteori – pravoslavno manastirko naselje, Olimp, Litohoro, Katerini)

Kotizacije

 • Rana kotizacija – do 01.04.2020 – 490€ (+ 20€ bankarski troškovi)
 • Kotizacija 01.04-31.05.2020 – 560€ (+ 20€ bankarski troškovi)

Registracija na linku: https://ers-isian2020.com/registration/

Transferi

 • Organizovani transferi svakog dana u unapred dogovoreno vreme od izabranog hotela u Solunu do Thessaloniki Concert Hall
 • Mogućnost organizovanja prevoza iz Novog Sada, Beograda i Niša do Soluna 21.06. i povratak 25.06.2020.

Smeštaj

Smeštaj u Solunu u navedenom hotelu 4* ili sličnom:

Hotel Santa Resort 4* – Lokacija: Nalazi se u Agia Triadi na 10 km od centra Soluna

Hotel Luxembourg 4* – Lokacija: Nalazi se u centru Soluna na 5 km od Thessaloniki Concert Hall

Cena aranžmana po osobi

345 €

Cena aranžmana obuhvata

 • Boravak u izabranom hotelu 4*u 1/2 sobama, na udaljenosti od Soluna max 10 km (4 noćenja, usluga polupansion)
 • Usluge vodiča sve vreme trajanja kongresa
 • Transferi od izabranog hotela do Thessaloniki Concert Hall i nazad više puta u toku dana za vreme trajanja kongresa
 • Troškove rezervacije, izrade i realizacije programa, kao i troškove bankarskih transakcija (osim kotizacije)

Cena aranžmana ne obuhvata

 • Kotizacija za učešće na Kongresu
 • Prevoz autobusom na relaciji Beograd-Niš-Solun 20.06. i povratak 25.06.
 • Avio prevoz ( cena avio karte je promenljiva kategorija i određuje se na dan kupovine avio karte)
 • Doplata za jednokrevetnu sobu 140 eur
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • Fakultativni izleti: Grčko veče – 30 €; Meteori – 30€; Olimp, Litohoro i Katerini – 15 €; Individualni troškovi

PREVOZ AUTOBUSOM

(mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana)

 • NIŠ (sa velikog parkinga kod Tempa) – 50€
 • OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz auto-put Beograd – Niš, kao i na magistralnom putu Niš – Tabanovce (granica sa Makedonijom)
 • NOVI SAD parking kod železničke stanice – 80€
 • BEOGRAD sa parkinga kod Arene – 70€

Cena povratnog transfera je po osobi.

Način i uslovi plaćanja

 • Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 20% od cene aranžmana, a ostatak najkasnije do 7 dana pred polazak.
 • Agencija nije u sistemu PDV-a.

Minimum za organizovanje putovanja je 35 putnika.

Promene cena i pravo putnika na otkaz

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 46 dana) – Organizator ima pravo na naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan. Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor.

Pre početka putovanja

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

 • 5% ako se putovanje otkaže do 45 dan pre početka putovanja,
 • 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
 • 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
 • 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
 • 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
 • 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
 • 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Opšte napomene

Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme polaska. Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Easy Travel & Events, licenca OTP A-20 272/2020. Program je rađen na bazi od minimum 35 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija zadrzava pravo korigovanja cene.

EASY TRAVEL & EVENTS
PRVOMAJSKA 4A
18000 NIŠ
PIB 107119225
MB 20745185